Generalforsamling 2021 (Indkladelse)

Indkaldelse til generalforsamling i Nibe Fjordbadeklub
”De friske Sild”
Man. d. 31.5.2021 kl.19-21, i ”Det Røde Havnehus”

Kære medlemmer

Hermed indkaldes til den årlige generalforsamling, hvor vi ser frem til at møde Jer alle, og ikke mindst, at byde nye medlemmer velkommen.

Vi vil på generalforsamlingen fortælle Jer om et begivenhedsrigt år i vores klub. Mangt og meget er – eller er ved, at falde på plads, og vi kan nu se ind i en ny sæson, hvor det er det rigtig sjove – nemlig indhold og aktiviteter, som vil være i højsædet.

Derfor, jo flere I kommer, jo flere gode ideer kan der komme i spil. Kun ved fælles engagement og handling, hvor hver især er en aktiv del af klubben, kan vi skabe de allerbedste rammer for vores fælles fritidsinteresse – vinterbadning.

Viser det sig, at Covid 19 forsamlingsreglerne bliver ændret på en måde, som forhindrer os i at afholde generalforsamlingen (enten inde eller ude), vil den blive aflyst/udsat til et senere tidspunkt.

Vi må af samme grund også bede Jer tilmelde Jer Generalforsamlingen, enten via mail eller facebook begivenhed, så vi ved, hvor mange vi bliver.

Dagsorden jf. vedtægterne

Velkomst og valg af dirigent og referent

 

  1. Bestyrelsens beretning v. Vibeke Borregaard, formand
  2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020 v. Helle Johansen, kasserer (dokument ligger længer ned på siden)
  3. Præsentation af budget for det kommende år v. Helle Johansen, kasserer (dokument ligger længer ned på siden)
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Indkomne forslag og generel ide udvikling til drøftelse/beslutning
  6. Valg: a) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og på lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer). Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Villig til genvalg er – Gitte Syvsten, bestyrelsesmedlem b) Valg af 2 suppleanter for en 1- årig periode. c) Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1- årig periode

For at kunne træffe beslutning skal minimum 3 være tilstede, herunder formanden.

  1. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag den 17. maj 2021 – brug gerne mail adressen nibefjordbadeklub@gmail.com

Vel mødt til en god og oplysende aften

På bestyrelsens vegne
Vibeke Borregaard
Formand

Regnskab-Budget 2020-21 PDF

Overslag Budget 2022 PDF