Generalforsamling 2018

Generalforsamling blev afholdt 11. april 2018.

Se referat og regnskab på vedlagte links.

 


(Dagsorden)

Generalforsamling Nibe Fjordbadeklub 2018

11. april 2018 kl 19.00

Kom til generalforsamlingen i Nibe Fjordbadeklub og hør om det nye velfærdshus på Nibe havn, som bl.a. er med sauna og badebro til Nibe Fjordbadere. Byggeansøgningen er nu indsendt til kommunen, og der er søgt om midler hos diverse fonde – kom og få status. Vi vil gerne høre din stemme.

Generalforsamlingen er fastsat til d. 11. april 2018 kl. 19.00 i Nibe Roklub (Aalborgvej 1), som har været så venlige, at stille lokale til rådighed.

Dagsorden jf. vedtægterne

Velkomst og valg af dirigent

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017
 3. Indkommende forslag
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg:

  a) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år (i lige år vælges 3, i ulige år vælges 2).

                             Lis Nødgaard – formand, villig til genvalg

                             Marianne Krogsgaard   – bestyrelsesmedlem, villig til genvalg

                             Line Nielsen – bestyrelsesmedlem, villig til genvalg

 

   b) Valg af to suppleanter for en periode på et år ad gangen.

For at kunne træffe beslutning skal minimum 3 være tilstede herunder formanden 

 

 1. Valg af revisor for en periode på et år

 Hanne Larsen – på valg, villig til genvalg

 1. Valg af revisor suppleant for en periode på et år
 2. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen – via mail nibefjordbadeklub@gmail.com.

Vel mødt

Venlig hilsen bestyrelsen

Lis Nødgaard, Line Nielsen, Marianne Krogsgaard, Heidi Hvistendahl og Vibeke Borregaard