Vedtægter

§ 1 Navn
Stk. 1 Klubbens navn er Nibe Fjordbadeklub ”De friske sild” stiftet 19/05 2014 med hjemsted i Nibe i Aalborg Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1 Klubbens formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning

§ 3 Medlemskab
Stk. 1 Som medlem kan optages enhver m/k på 15 år og derover.

Stk. 2 Man er medlem, når man har betalt kontingent; har deltaget i en rundvisning på havnens område, og har fået gennemgået samværspolitikken og sikkerhedsregler af et bestyrelsesmedlem samt fået udleveret sit nøglekort.

Stk. 3 Medlemmerne har pligt til at følge retningslinjerne i samværspolitikken. Sker dette ikke, kan bestyrelsen ekskludere et medlem.

Stk. 4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ordinær generalforsamling holdes en gang år året senest i maj måned.

Stk. 2 Meddelelser om tid og sted for generalforsamlingen sker ved opslag i klubbens lokaler og på klubbens hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden med bilag fremgår af klubbens hjemmeside senest 3 uger før.

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter og Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen:

1. Bestyrelsens beretning

2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

3. Indkommende forslag

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg:

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år i lige år vælges 3, i ulige år vælges 2.

b) Valg af 2 suppleanter for en periode på 1 år ad gangen.

c) For at kunne træffe beslutning skal minimum 3 være tilstede herunder formanden

7. Valg af revisor for en periode på 1 år

8. Valg af revisor suppleant for en periode på 1 år

9. Eventuelt

Stk. 5 Afstemningsregler

Stemmeret har ethvert medlem, der er fremmødt på generalforsamlingen og ikke er i restance.

Afstemninger sker ved håndsoprækning medmindre 1 af mødedeltagerne begærer skriftlig afstemning.

Ved alle afstemninger er simpelt flertal afgørende. Dog skal vedtægtsændringer ske med 2/3 flertal.

§ 5 Ledelsen
Stk. 1 Bestyrelsen leder foreningen mellem 2 generalforsamlinger.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer skal være fyldt 18.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 3 En suppleant indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems langvarige eller permanente forfald.

Stk. 4 Hvis formanden ikke sidder hele sin valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en formand indtil næste ordinære generalforsamling. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke sidder hele sin valgperiode, indtræder en suppleant i perioden frem til den næste generalforsamling.

Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg

Stk. 6 Bestyrelsen beslutter og vedligeholder klubbens samværspolitik

Stk. 7 Bestyrelsen, og alene denne, kan udnævne æresmedlemmer af klubben. Som baggrund for udnævnelsen skal ligge en ekstraordinær indsats for klubben. Et æresmedlem oppebærer livslangt medlemskab af klubben uden kontingentbetaling. Mens man er medlem af bestyrelsen, kan man ikke udnævnes til æresmedlem.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1 Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen anser det for påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne over for formanden fremsætter skriftlig anmodning derom.

Stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter anmodning og varsles ved opslag af dagsorden og bilag 2 uger før afholdelse. Der skal være min. 2 uger mellem generalforsamlinger.

§ 7 Økonomi
Stk. 1 Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar for generalforsamlingen

Stk. 2 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 4 Ved anlægsarbejder på en forventet udgift > 0,3 mill. kr. kræves godkendelse af generalforsamlingen

Stk. 5 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen

§ 8 Opløsning af klubben
Stk. 1 Beslutning om opløsning af klubben skal tages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dage og højst 1 måneds mellemrum. Beslutningen om opløsning kan kun tages med 3⁄4 flertal af de fremmødte. Den første af de 2 på hinanden følgende GF skal være en ordinær GF.

Stk. 2 I tilfælde af klubbens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens beslutning til almennyttige eller kulturelle formål.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 25/5 2016